Ataman
 

 

 

Nato il 18-11-2005 / 30-11-2009

 

 


Karanuker Hak Hirs

 

Camp .Int.

Muay Thaj De Presa Avangarda

 

Multi Camp.

Tau Bay

Nagaina Iz Straji

Camp. Pol.

Desha Gor

Camp. Rus.

Ak Nuker Hunta

 

Camp. Rus.

Hoshgjul

 

 

Camp. Ita

Zena

Camp. Rus


Kasim Iz Klovi

 

Dzhaladash

Camp. Rus. Nkp

Kirijat Iz Klovi

Camp. Rus

Efa

Vizyr Batyr

Bermet

 

 

Home